Giáo viên đánh giá đề thi tổ hợp Khoa học tự nhiên
Các thầy cho rằng ba môn Lý, Hóa, Sinh trong bài tổ hợp sáng 10/6 đều dễ lấy điểm 4-6, nhưng khó đạt điểm 8-9 do 10 câu hỏi cuối có tính phân hóa cao.Nguồn

Tin Liên Quan