Nghĩa của từ 'cabin fever'
Thầy Quang Nguyen đưa ra câu “A lot of people suffer from cabin fever after the lockdown”, bạn có hiểu nghĩa câu này?Nguồn

Tin Liên Quan